Účinky Xenonové inhalace

Supra-molekulární Detoxikace

V této práci prezentuje N.N. Burov svoji teorii Supra-molekulární Detoxikace během procesu anestézie. Prezentovaná teorie vychází s molekulárního modelu Xenonové anestézie popsané chemikem L. Paulingem v roce 1961.

Patogenetické účinky Xenonové inhalační terapie

Autor: N.N. Burov, Anesteziologicko-resuscitační oddělení, nemocnice?, Moskva

Shrnutí publikace:

Mechanismus působení xenonové anestézie na molekulární ůrovni byl poprvé popsán nositelem Nobelovy ceny L. Paulingem v 1961. Pauling aplikoval rentgenovou difrakční analýzu a na jejím výsledku formuloval molekulární teorii anestézie založenou na mechanismu klatrátů. Jeho úvaha byla následující.

Lidský mozek obsahuje přibližně 78% vody, 10% bílkoviny a 12% tuku. Se kterým z těchto komponentů bude Xe reagovat, když se dýchacími cestami dostane do krevního oběhu? Odpověď je zřejmá: s molekulemi vody. Ale xenon se ve vodě nerozpouští (K =0.085). Přesto, xenon, jako vnější a tudíž cizí činitel ve vodě, vytvoří s vodou sloučeninu xenonového hydrátu (Xe.6 (H2O). Xenonový hydrát je nestálá sloučenina, kde je Xe přitáhován vodními molekulami k vytvoření rovnoměrného roztoku na základě působení mezimolekulárních sil (Van der Waalsovy síly). V důsledku této mezimolekulární přitažlivosti se roztoku vytvoří kladné a záporné dipóly.  Přitahující se molekulární dipóly se spojují a formují molekulární seskupení tzv. klastrů molekul vody a xenonu. Klatrátové klastry (krystaly) se v prostorovém frekvenčním poli zapojí do interakce s receptory membrán nervových buněk, zachytí elektrické řetězce bílkovin v buněčném vybavení, zvýší jejich prostupnost, sníží metabolismus, naruší elektrickou oscilaci (impedance), a vytvoří inhibici. Inhibice se projevuje zabráněním bioelektrické aktivity mozku a tím se přivodí anestézie. 

Je třeba poznamenat, že L. Pauling byl chemik, ne anesteziolog. Z tohoto důvodu si nebyl vědom toho, že xenonová anestézie má také silný terapeutický účinek. Terapeutické působení xenonové inhalace bylo objeveno novou generací ruských anesteziologů na přelomu 21. století.

Jaký je terapeutický účinek xenonové anestézie?

Podle L. Paulinga je Xenonový hydrát nestálá sloučenina, která se rychle rozpadá při snížení koncentrace Xenonu a při zvýšení teploty. Rovněž všechna další anestetika jsou schopná vytvářet hydráty. Ostatní anestetika se však od vzácného Xenonového plynu liší chemickou agresivností a aktivitou frekvenčního pole.

Strukturovaná voda mozkové tkáně má pozoruhodné vlastnosti při ochraně nervových buněk před cizími, potencionálně agresivními látkami.  Tato voda má měřitelně vysokou vibrační frekvenci (high temperament). Molekuly vody obklopující molekulu Xe vytvářejí hydrát xenonu. Tento hydrát má volnou strukturu obsahující 8 pozic/komor a jeho stupeň vlnových vibrací je blízký vibracím fzyiologickým. Není tedy pro lidské buňky škodlivě agresivní. 

Molekuly Xe tak při spojení s vodou vytváří krystalickou strukturu s 8 pozicemi (shluky vodních molekul). První dvě pozice přitahují 20 molekul vody a zbývajícich šest pozic přitahuje 24 vodních molekul. Takto se vytváří tekuté geometrické uspořádání, tedy vlasně tekuté krystaly. Na pozicích s 24 molekulami vody se dále vytváří geometrický prostor/komory pro navázání dalších molekul větších rozměrů, potenciálně ruzných toxických metabolických produktů, volných radikálů či přímo toxickýh látek a odvádí je z těla ven. 

Ve snaze o doplnění anestetického conceptu L. Paulinga (1961), a čerpající z více jak 19ti leté zkušenosti s využitím xenonové anestézie v klinickém prostředí, si tak dovolujeme tvrdit, že proces tvorby klatrátů je zavedený vývojový proces v přírodě, který u biologického objektu plní ochranou funkci. Molekuly endogenně strukturované vody hrají v tomto procesu zásadní roli.

Xe hydráty (klatráty) a jejich "vodní společníci" jsou podle zákona o molekulární interakci (Van der Waals) schopny ve svých "volných komorách" uložit různé toxické metabolické produkty, volné radikály či přímo toxiny. Právě díky této schopnosti má použítí xenonu obecný detoxikační účinek na molekulární úrovni. Tento účinek xenonu by vysvětloval četná klinická pozorování subjektivních pocitů úlevy, dobré nálady a zvýšení pracovní kapacity u pacientů po xenonové anestézii. U pacientů, kteří jsou oslabení rakovinou a připoutáni na lůžko, se po xenonové inhalaci zvyšuje jejich fyzická aktivita. Mezi pozorovatelné účinky "ruské lázně" (tj. xenonové inhalace) patří například pocit plného zdraví, vitality a dobré nalady.

Tento stav specifického čištění těla nazýváme "supramolekulární detoxikací" klatrátového typu, kdy veškerá agrese cizích činitelů ve formě radiace frekvenčního pole je eliminována iontovými molekulárními interakcemi strukturované vody v obrovském molekulárním poli, za účelem ochrany buňek před škodlivými účinky těchto agresorů. Jinými slovy věříme, že klatrátová formace je evoluční mechanismus specifické obrany biologické buňky před aktivitamy jiných chemických látek. Domníváme se, že toto je to "tajemství" tajemné anestézie xenonem. Xenon vpodstatě mobilizuje celý mechanismus klatrátů a vodních činitelů nejenom z důvodu anestézie, ale také pro zachování homeostáze, jako podmínky života biologického substrátu, a to supramolekulární detoxikací či absorbcí produktů látkové výměny.

Čistící proces xenonem začíná podle našeho názoru okamžitě během anestézie, kdy se ve tkáních zvyšuje jak "hustota" xenonového hydrátu (klatrát) tak počet "volných komor". Tato schopnost čištění zůstává zachována i po vyloučení xenonou z těla. Díky přítomnosti významné "oblasti" post-xenonových vodních činnitelů (uvolněné komory) má xenonová anastézie čistící účinky jestě po dobu 1-3 dnů po samotné inhalaci/ruské lázni (V.V. Dovgush, 2007). 


Další přiznivé účinky xenonové terapie

Xenon terapie vyvolává produkci příznivých hormonů ve vašem těle, které zmírňují stres a uklidňují vaši úzkost. Díky svým schopnostem chránit mozek vykazuje také činnosti při léčbě závislosti na drogách a neurodegenerativních problémech. Vaše tělo prochází rehabilitační fází, přizpůsobuje se těmto zdravým změnám a přináší pohodu zpět do vašeho života. 

Vysoký a nízký krevní tlak

Gynekologická onemocnění

Alergie

Deprese

Revmatická artritida

Spánkové poruchy

Migréna

Kardiovaskulární onemocnění

Závislosti na drogách
a alkoholu