Léčeba poranění mýchy

Převzato  z https://www.sci-therapies.info  (Laurence Johnson, Ph.D)

 (Sponsor: Institute of Spinal Cord Injury, Iceland)

V tomto článku z roku 2005 popisuje Laurance Johnston alternativní způsob léčby poranění míchy. Autor odkazuje na použití vzácných plynů jako zdroje životní či pránické energie, způsobem kdy jsou plyny stlačené v nemagnetické tlakové nádobě a pomocí magnetického pole je tato energie přenášena do lidského organizmu či místa poranění.

Přestože takovýto přenos energie z externí nádoby je pravděpodobně mnohonásobně nižší než při přímé inhalaci xenon-kyslíkové směsi, je metoda autorem uváděna jako možný alternativní způsob léčby poranění míchy!

Text přikládáme zejména proto, že popsaný mechanizmus účinků xenonu na lidský fyzicko-energetický systém velmi dobře vystihuje naše současné znalosti a chápání podstaty jeho fungování. Pro úplnost dodejme že přestože přenos této energie bude nejspíše nutné popsat určitým kvantovým, nikoliv pouze chemickým procesem, síla účinků na lidské vnímání je, samozřejmě v závislosti na koncentraci xenonu, opravdu extrémní a ve výších dávkách vede až ke ztrátě vědomím, tedy anestezii. 


Terapie pomocí vzácných plynů - Nová energie pro léčení poranění míchy

Laurance Johnston, Ph.D.

Terapie pomocí vzácných plynů je nový přístup v léčení založený na propojení těla, mysli a ducha, který nabízí potenciál potřebný pro regeneraci a uzdravení poraněné míchy. Protože tato Terapie je založena na konceptech, které daleko přesahují hranice hlavního proudu v oblasti vědy, pro její pochopení je zapotřebí na úvod trochu objasnit základy, na kterých staví. Jedná se o zcela novou, dříve nikdy nediskutovanou terapii pro poranění míchy.

Alternativní věda:

Ačkoli je Terapie pomocí vzácných plynů zcela neškodná, je založena na principech, které zpochybňují většinu našich nedotknutelných přesvědčení o tom, jak vesmír funguje, a podkopává základy, na kterých staví většina vědců. Tato Terapie je založena například na těchto principech: 1). na existenci multi-dimenzionálního zdroje primární energie; 2). na myšlence, že jsme ve své podstatě energetické bytosti, přičemž naše energie určuje naši fyzickou a biochemickou stavbu; a 3). na předpokladu, že naše vědomí, včetně našich myšlenek, postojů, emocí a systémů přesvědčení se dostává do vzájemného působení s naší energetickou podstatou, což vytváří naši fyzickou realitu, včetně té související s poraněním míchy. Přestože se tyto předpoklady zdají být tak radikální, ve skutečnosti byly zastávány po převážnou část našich dějin a jsou stále více opět přijímány pokrokovými vědci s otevřenou myslí.

Primární energie:

Terapie pomocí vzácných plynů je založena na konceptu, že prostor není "nic", jak většina vědců věří, ale "něco". Toto "něco" se nazývá éter. Éter prostupuje všechno, co se nachází v našem třídimenzionálním prostoru a také ve vyšších dimenzionálních prostorech. Skrze inter-dimenzionální trychtýře a spády v tomto všeprostupujícím éteru se primární energie nakonec stává zdrojem všech pro nás více známých sil, jako například elektromagnetizmu, gravitace, jaderné energie a, jak je to vyjádřeno Einsteinovou rovnicí E=mc2, veškeré hmoty, která tvoří naši fyzickou realitu.

Protože toto je primární energie, skrze kterou se projevují anti-entropické tvořivé síly univerza, včetně našeho individuálního a kolektivního vědomí, nejedná se jen o záležitost vědecké spekulace, ale tento fakt má hluboký eschatologický, kosmologický a spirituální význam.

Éterická energie byla součástí vědeckého uvažování po převážnou část našich dějin, nicméně na konci 19. století začali vědci rozvíjet alternativní teorie pro vysvětlení fungování vesmíru. I když se tato moderní vysvětlení hluboce zakořenily ve vědeckém způsobu myšlení, nefungují vždycky, pokud karty nejsou rozdány v jejich prospěch. Konkrétně řečeno, mohou například podávat protichůdné výsledky a nejsou schopny vysvětlit některé z našich nejdůležitějších fyzických fenoménů a nedokážou ani poskytnout vše zahrnující jednotící teoretický rámec. V protikladu s tím teorie éterické energie je schopna je vysvětlit všechny a spojit jednotlivé části v celek.

Protože popisování souvisejících teorií přesahuje rozsah tohoto článku, budeme pracovat s předpokladem, že éterická energie pocházející z vyšších dimenzí je transformována do více přístupné a více použitelné třídimenzionální energie skrze "primární body".

Vzácné plyny:

Jeden ze zdrojů těchto významných primárních bodů je jádro prvků vzácných plynů, jako například helia, neonu, argonu, kryptonu a xenonu. Konkrétně xenon je jeden z nejdůležitějších prvků pro vytvoření zdroje energie, paliva, pro vybudování regenerativního potenciálu v tkání, a to včetně tkáně traumaticky poraněné míchy. Když je energie, kterou generují tyto primární body, zpřístupněna prostřednictvím níže popsaných zařízení, vzácné plyny poskytují energii, kterou pak může naše vědomí nesměřovat do vytvoření fyzické manifestace (hmotného projevu).

V periodické tabulce jsou vzácné plyny jedinečnou skupinou chemických prvků. Helium s molekulární hmotností 4 je nejlehčí a xenon s molekulární hmotností 131 je nejtěžší. Všechny jsou přítomny ve vzduchu, který dýcháme, a to od hojně se vyskytujícího argonu s hustotou 7.600 částic v milionu až po vzácný xenon s hustotou 0,036 částic v milionu. Pro ilustraci průměrný člověk vdechne za den asi 82 litrů argonu a 0,39 mililitrů (tisícin litru) xenonu.

V porovnání s jinými prvky mají v sobě vzácné plyny jistou energii navíc, která je udržuje ve vyšším vibračním, více plynném stavu. I když prvky s vyšší molekulární hmotností mají tendenci stát se kapalinami nebo pevnými látkami, xenon a krypton, které mají molekulární hmotnost vyšší než železo, nikl, měď a zinek, existují jako plyny. To si vyžaduje, aby se nacházely ve vyšším vibračním stavu, ke kterému je zapotřebí určité energie navíc.

Helium má také některé vlastnosti, které jsou v rozporu s tím, co bychom v porovnání s jinými prvky očekávali. Konkrétně helium je těžké zmrazit bez ohledu na to, jak nízká teplota je použita. I když by byla ve skutečnosti odstraněna všechna tepelná energie, helium si jaksi zachovává dostatečnou vibrační energii, která zabraňuje, aby přešel do pevného skupenství.

Z uvedeného tedy vychází tvrzení, že primární body umístněné v jádře prvků vzácných plynů produkují energii, která udržuje těžší prvky vzácných kovů v plynném stavu a zabraňuje, aby helium při velmi nízkých teplotách ztuhlo.

Pro využití energie produkované těmito primárními body vzácných plynů byly zkonstruovány zařízení, ve kterých je elektromagneticky stimulována směs vzácných plynů. Tato stimulace vytahuje primární bod z jeho jádra, které by za normálních podmínek absorbovalo transformovanou energii primárního bodu. Díky tomuto přesunu je energie teď uvolňována do okolního prostoru a tím k dispozici pro léčebné účely.

V jednom ze zařízení na vzácné plyny je dostatečně silné magnetické pole soustředěno do  nemagnetické kovové komoty, obsahující stlačenou směs vzácných plynů (stlačeného například na 25x atmosférického tlaku). V jiném praktičtějším a méně nákladném zařízení je směs vzácných plynů uzavřena pod relativně nízkým tlakem do vzduchotěsné kapsle z ohnivzdorného skla (o velikosti zhruba 3,75 na 0,65 cm), ve které je umístněn malý magnet. Tyto kapsle se vzácnými plyny ve formě přívěšků je možné bez problémů umístnit do oblasti, kde došlo ke zranění; mohou být například nošeny na krku nebo blízko nějakého jiného místa na těle.

Lidské energetické pole:

Primárně jsme bytosti energie, přičemž tato energie určuje naši fyzickou, biochemickou a psychologickou povahu. Toto je klíčový princip, na kterém staví pradávné původní léčebné metody, jako například akupunktura pracující s energií "či" nebo Ajurvédská medicína pracující s pránickou energií. Dokonce i současná medicína se začala v poslední době znovu navracet k této myšlence v rámci nově vznikajících oborů energetické medicíny a psychoneuroimunologie.

Energetické pole, kterému se také říká energetické tělo, éterické tělo, jemnohmotné tělo, atď., obklopuje a prostupuje naše fyzické tělo a určuje z převážné většiny naši energetickou povahu. Když tato energetická pole od sebe oddělíme, fyzické tělo představuje pouze malou část toho, kdo jsme. I když schopnost detailněji pozorovat takováto pole byla často omezena pouze na lidi s intuitivními schopnostmi nebo na spirituální léčitelé, většina lidí je dokáže do určité míry vnímat. Existence těchto energetických polí nám pomáhá najít vysvětlení pro intuitivní pocity, které má jeden člověk z někoho druhého, včetně takových pocitů jako je okamžitá antipatie nebo silná vzájemná fyzická přitažlivost. Svatozáře a aury obklopující spirituální bytosti zobrazované v mnoha náboženských tradicích představují vyšší projev těchto polí.

Jak se o tom zmiňuje Dr. Valerie Hunt ve své knize Nekonečná mysl (Infinite Mind), nejmodernější sofistikované přístroje dokážou tato pole zaznamenat. Zajímavé na tom je, že výsledky zaznamenané těmito přístroji, se velmi dobře shodují s tím, co nezávisle na tom pozorovali senzitivní intuitivní lidé. Tato technologie nicméně odhalí pouze nízko vibrační energetické složky našeho pole, jehož rozsah se pohybuje od těchto nízko vibračních složek až po působivé éterické síly, o kterých jsme se zmiňovali dříve.

Dr. Barbara Brennan, jež dříve pracovala jako vědecký pracovník v NASA, vysvětluje ve své knize Ruce světla (Hands of Light), že lidské energetické pole se skládá nejméně ze sedmi postoupných vrstev, ze kterých má každá vyšší vibrační energii. Tělo a jeho energetické pole protíná sedm energetických trychtýřů (majících tvar točivého tornáda), kterým se ve východních tradicích říká čakry. Ty transformují vyšší vibrační energii na energii, jež je schopno asimilovat tělo.

Naše energetická síť sestává z energetického kanálu, který se nachází před míchou a který přijímá energii z jednotlivých čaker a přenáší ji vertikálně do celého těla. Poranění míchy snižuje tok energie v těle, protože mícha se nachází blízko energetického kanálu a nižší čakry teď přijímají energii v omezené míře.

Akupunkturní body a meridiány, které jsou obecně lidem více známé, jsou na ještě další, nižší úrovni v našem energetickém rozvodném systému a přivádějí tak transformovanou energii na specifičtější orgánovou úroveň.

Fyzické tělo je v zásadě nejnižší z vibračních stavů našeho energetického já. Pro přibližnou představu si zkuste představit energetická pole člověka jako soubor matrjošek, kde je menší matrjoška zavřena v té větší. Ta nejniternější panenka představuje naše fyzické tělo, která je postupně uzavřeno ve větších matrjoškách se zvyšující se vibrační energií.

Nerovnováha nebo bloky v našem energetickém systému nás dělá náchylným k nemoci. V zásadě má nemoc svůj původ v energetickém poli, což se pak postupně projevuje na molekulární úrovni, buněčné úrovni a na úrovni tělesných systémů.

Energetické pole reaguje na stimuly, jako například zvuk, i přesto, že daný stimul vědomě nevnímáme, a to ještě předtím, než jsou zaznamenány změny ve fyziologických parametrech, jako například mozkových vlnách, krevním tlaku, apod. Na základě těchto předem se objevujících indikací, dokážou určité přístroje měřit a vyhodnotit energetické poruchy v poli, a to dlouho před počátkem fyzické nemoci.

Dvojí tělo:

Každá část fyzického těla má v energetickém poli vyšší vibrační složku (zvanou para), jako například para-mozek, para-oči, para-kosti, para-kůže a para-mícha.

Konkrétně energetické pole, které je tělu nejblíže, obsahuje předlohu pro celé tělo a duplikuje tak každou buňku a orgán. Protože fyzické tělo je ve vzájemné interakci s touto vyšší vibrační verzí těla, akutní poranění míchy se v průběhu času vyvine v chronické poranění. Zdeformovaná část fyzického těla se otiskne do vyšší úrovně, do energetické předlohy. To zafixuje poranění v daném místě ještě více a v důsledku toho probíhá léčení zaměřené výhradně pouze na fyzické tělo velmi obtížně.

Toto je základní omezení naší konvenční medicíny. Je to jako snažit se tlačit auto jedním směrem, zatím co volant je natočený směrem opačným. Na rozdíl od toho alternativní léčitelé pracující s energií se snaží o minimalizování těchto energetických překážek bránících fyziologickému vyléčení poranění míchy, a to tím, že napraví disfunkční energetické vektory v poli.

Vědomí a energetické pole:

Vyšších vibračních energetická pole slouží vedle duplikování fyzického těla také jako depozitář našeho vědomí. Mozek je pro toto vědomí pouhým fyziologickým procesorem. Přestože zpracovávání prováděno dobrým procesorem ovlivňuje naši celkovou inteligenci a přestože vnější projev našeho vědomí může záviset na mozkových neuronech, na komplexitě synaptických spojení, apod., mozek není o nic více dějištěm našeho vědomí, než prst na noze.

Všechny atributy vědomí, jako například myšlenky, postoje, emoce a způsoby vnímání jsou uloženy ve naších energetických polích. Z hlediska konceptu, který tady uvádíme, je důležité to chápat, protože naše systémy přesvědčení určují to, zda-li se dokážeme pro účely léčení, včetně regenerace míchy, produktivně napojit na primární energii vzácných plynů, která je ve své podstatě neutrální, a řídit ji.

Mnoho autorů, mezi nimi také Dr. Paul Pearsall v knize Kód srdce (Heart´s Code), hovoří o svém názoru, že vědomí není funkcí našeho mozku. V případech, které Dr. Pearsall zkoumal, pozoroval, že mnozí příjemci transplantovaného srdce si přisvojili také charakteristické jedinečné chování dárce orgánu. V zásadě řečeno, všechny tělesné buňky mají paměť spojenou s vědomím, které je uloženo v jejich energetických polích. Potenciál buněčné paměti srdce je obzvlášť velký, protože srdce je nejvýznamnějším generátorem energie a miliony jeho buněk bijí ve stejném rytmu.

Když si to dáme vše dohromady:

Naše para-DNA, vyšší vibrační odraz naší genetické DNA, zpracovává informační vzorce a vytváří tak kompletní a celistvé fyzické tělo, včetně regenerování poškozených částí, jako je například poraněná mícha.

Tento regenerativní potenciál může být v zásadě manifestován na fyzické úrovni když: 1). si dokážeme vybudovat v našem energetickém těle dostatečnou éterickou energii - tj. zdroj energie, palivo - pro toto tvoření a 2). odstraníme negativní systémy přesvědčení (například: "nikdy nebudu chodit"), které zabraňují zakódované informaci v para-DNA, aby se přenesla do roviny fyzického těla, a nahradíme je přesvědčeními o uzdravování a znovu obnovené celistvosti.

Přístroje pracující se vzácnými plyny, zejména ty, které obsahují xenon, mohou pomoci dodat éterické palivo potřebné pro regeneraci. Nicméně toto éterické palivo je samo o sobě neutrální. Jako amorfní hlína, která je transformována do uměleckého díla prostřednictvím vědomí hrnčíře, přičemž to, co tuto fyzickou manifestaci vytváří, je vědomí celistvosti. Negativní přesvědčení, kterých zbavit se nám dělá potíže, zůstávají v energetickém poli a budou silně filtrovat tyto účinné léčivé energie a bránit tomu, aby se projevily ve fyzickém těle.

V podstatě jde o to, že dodatečná éterická energie umožňuje přenos příslušných vzorců udržovaných v para-DNA do fyzických struktur. Hmota, která se nachází mezi těmito dvěma prvky, je energetické tělo. Přístroje na vzácné plyny produkují speciální surovinu, kterou absorbuje fyzické tělo a která je pro proces léčení nanejvýš prospěšná.

Energetická pole používají éterickou energii jako prostředek komunikace, která se pohybuje tam a zpět od nefyzických vibračních úrovní k fyzickým a zpět k nefyzickým. Pokud je k dispozici dostatečný přebytek éterické energie, který může být náležitě nasměrován, objevuje se tady dodatečný efekt, který se bude celkově přesouvat do nejslabších oblastí těla.

Meditace s vizualizací:

Pro směřování nespecifikované energie vzácných plynů do míst, kde je potřeba, je nutná meditace s vizualizací, například soustřeďování se na místo, kde došlo k porušení míchy, na nervová vlákna, která je potřeba zacelit a kosti, které potřebují napravit. Lidem, kteří jsou více orientování na logickou mysl více pomůže soustřeďování se na fyzickou anatomii. Pro ty, kteří jsou více orientování na intuitivní mysl, je lepší tuto anatomii vnímat symbolicky jako například obraz, který potřebuje být uzdraven, jako sochu ve velikosti lidského těla, do které proudí energie.

U většiny lidí zabere přenos z éterické do roviny fyzické nejméně šest měsíců. Jinak řečeno, když zhruba po dobu šesti měsíců meditujete, jak vidíte své tělo celistvé a uzdravené, dodatečná éterická energie může být snadněji transformována "dolů" do určitého fyzického projevu.

Bližší podrobnosti:

Začněte terapii se zařízením, které obsahuje kombinaci vzácných plynů s převahou xenonu, například 46% xenonu, 18% helia, 36% neonu. Tato kombinace dokáže vybudovat energii v poraněné míše. Během přibývajícího měsíce vystřídejte tuto kombinaci za čistý xenon nebo čisté helium. Jste-li mladí, použijte čisté helium.

Vedle provádění výše uvedených vizualizací dbejte na hluboký spánek. Nalaďte se na sny, zejména na lucidní snění, a na jakékoliv své systémy přesvědčení, na které se dokážete soustředit, aby byly přivedly napovrch různé otázky a jejich nové pochopení a uvědomění.

Základní směs vystřídejte během couvajícího měsíce za směs s argonem a kryptonem (například. 96% argonu a 4% kryptonu). Tato kombinace je užitečná zejména pro rozpuštění systémů přesvědčení, odstranění starých myšlenkových forem, k prozkoumání toho, proč se třeba objevují pocity bezmocnosti a studu nebo jiné negativní emoce spojené s léčebným procesem a pro použití projekce vědomí pro změnu nahlížení na sebe sama.

Energie vzácných plynů mohou být přenášeny mnoha dalšími různými způsoby. Dobře je například přenáší voda, která se vystaví působení zařízení. Tato voda se může pít nebo použít ke koupením. Lidé, kteří pracují s energií nebo provádějí energetické léčení, mohou energii absorbovat, nechat prudit svým tělem a pak tělem pacienta. Když je tato energie modifikována vědomím léčitele, je často lehčeji absorbovatelná.

Předávkování energií vzácných plynů je možné. Mohou se objevit takové symptomy jako ospalost, nervozita a rozrušení. Nicméně přerušením aplikace se můžete z toho rychle dostat a začít ji užívat znovu v menší intenzitě.

A na závěr jeden důležitý faktor. Tato Terapie pomocí vzácných plynů bude mít největší vliv na ty jedince, jejichž stav těla z hlediska výživy je na tom nejlépe. Vedle aplikace éterické energie a rozbití systémů přesvědčení, které by filtrovaly tuto energii, potřebujete nutriční stavební kameny pro regeneraci míchy. Konkrétně pro regeneraci nervové tkáně bohaté na lipidy bude důležité zejména konzumování správného druhu tuků. (Viz doporučená literatura od autora Aajanuse Vonderplanitze).

Závěr:

Terapie pomocí vzácných plynů je zcela nová metoda pro vybudování posilujícího regenerativního potenciálu po úraze míchy. Teorie, na kterých tato technika staví, zcela jasně zpochybňují vědecký způsob myšlení, nicméně zahrnují koncepty, které v té či oné podobě existovaly od dob starověku.

Přestože tato technika odporuje vědeckému status quo, pokud se zajímáte o dějiny vědy, je tady jedna pravda: dnešní vhledy, které jsou na hranici poznání, budou zcela jistě představovat přežitky v budoucnosti. Tuto pravdu vyjádřil Paracelus (1493-1541), jeden z nejvýznamnějších fyziků, který řekl: "To, na co se jedna generace dívá, jako na vrchol lidského poznání, je často považováno následující generací za absurditu, a to, co je v jednom století pokládáno za pověru, může tvořit základy vědy ve století dalším." Ke konceptuálnímu zrodu Terapie pomocí vzácných plynů již došlo a z toho se zrodí vědecké myšlení budoucích generací.

S touto Terapií nemáte co ztratit, kromě sebedestruktivních přesvědčení, které brání tomu, aby se na horizontu stvořila vize vaší celistvosti.

Zvláštní poděkování autora: Z hloubi srdce bych tímto chtěl poděkovat Johnu Foxovi a jeho kolegům za jejich rady.